444 30 80

Form Danışmanlık

Hizmetler

Form Danışmanlık
BAŞVURU VE UYGULAMA

1501 - SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

1503 - PROJE PAZARLARI DESTEK PROGRAMI

1505 - TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

1507 - KOBİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 

1509 - ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJLERİ DESTEKLEME PROGRAMI 

1511 - TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI 

1512 - TÜBİTAK BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI 

 

 

1- AR-GE  & TASARIM MERKEZİ

1.1.AR-GE MERKEZİ

1-Sürdürülebilir Ar-Ge Projeleri

2-15 (30) TZE Ar-Ge Personeli

3-Tek Bir Fiziki Alan

 

1.2.TASARIM MERKEZİ

1-Sürdürülebilir Tasarım Projeleri

2-10 TZE Tasarım Personeli

3-Tek Bir Fiziki Alan

 

 

2.AR-GE MERKEZLERİ

-Ar-Ge Merkezinde araştırmacı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 15 (30) Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge personeline sahip olunması

- Ar-Ge Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması

- Ar-Ge veya Tasarım faaliyetlerinin yurtiçinde gerçekleştirilmesi

- Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge Merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması

- Ar-Ge Merkezinde Ar-Ge veya tasarım projelerinin bulunması

 

 

 

2.1. AR-GE FAALİYETİ NEDİR?

-Bilgi dağarcığının artırılması ve üretilen bilginin yeni süreç tasarlamak üzere kullanılması

-Bilgi dağarcığının artırılması ve üretilen bilginin yeni sistem tasarlamak üzere kullanılması

-Bilgi dağarcığının artırılması ve üretilen bilginin yeni uygulamalar tasarlamaküzere kullanılması

-Bilimsel esaslar,sistematik temel çerçevesinde yapılmış

-Özgün çıktı / deneysel, bilimsel teknik içerik taşıyan

 

 

2.2. AR-GE PROJESİ NEDİR?

– Amaç ve kapsamı olan

– Genel ve teknik tanımı oluşturulan

– Süresi, bütçesi belirlenmiş

– Ar-Ge faaliyetlerinin her safhası belirlenmiş

Bilimsel esaslarçerçevesinde araştırmacı tarafındanyürütülen proje

 

2.3. AR-GE PERSONELİ KİMDİR?

Ar-Ge Personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenler.

 

Ar-Ge Personeli= Araştırmacı + Teknisyen

 

Araştırmacı:

-Projelerin gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi sürecinde yer alan

-En az lisans derecesine sahip kişiler

 

Teknisyen:

-Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişiler.

 

3. TASARIM MERKEZLERİ

-Tasarım Merkezinde tasarımcı ve teknisyen statüsünde çalışacak en az 10 Tam Zaman Eşdeğer Tasarım personeline sahip olunması

- Tasarım Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması

- Tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi

- Tasarım ve destek personelinin Tasarım Merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması

- Tasarım Merkezinde tasarım projelerinin bulunması

 

3.1. TASARIM FAALİYETİ NEDİR?

Tasarım Faaliyeti:

Ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi, aynı zamanda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz sistematik faaliyetlerin tümüdür.

 

YARARLANAN SEKTÖRLER

-SANAYİCİLER

 

-SANAYİ DIŞI ALANDA YER ALAN SEKTÖRLER (NACE 2’ye GÖRE)

 

-59.11 - Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Yapım

Faaliyetleri

-59.12 - Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Çekim Sonrası

Faaliyetleri

-74.10 - Uzmanlaşmış Tasarım Faaliyetleri

-90.02 - Gösteri Sanatlarını Destekleyici Faaliyetler

 

3.2. TASARIM FAALİYETİ NEDİR?

-Katma Değer ve Rekabet Avantajı Yaratma Potansiyelini Haizseniz

-Ürün veya Ürünlerin İşlevselliğini Artırma, Geliştirme, İyileştirme ve Farklılaştırmaya Yönelik faaliyette bulunuyorsanız

-Yenilikçi Faaliyetler yürütüyorsanız

 

 

4. ÜRÜN İŞLEVSELLİĞİ

Ürünlerin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev ve fonksiyonlarıdır. İşlevsellik, her bir ürün bazında farklılık gösterebilir.

 

-Ürünün işlevselliği, ürünün teknik çıktılarına dayalı oluşturulabilir.

-Ürünün işlevselliği, görselliğin önemli olduğu ürünlerde bu husus dikkate alınarak oluşturulabilir.

-Ürünün işlevselliği, mümkün olduğunca somut ve ölçülebilir olmalıdır.

-Ürünün işlevselliği, katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyeli dikkate alınarak oluşturulmalıdır.

 

 

5. TASARIM PROJESİ NEDİR?

– Amaç ve kapsamı olan

– Genel ve teknik tanımı oluşturulan

– Süresi, bütçesi belirlenmiş

– Tasarım faaliyetlerinin her safhası belirlenmiş

– Bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı tarafından yürütülen projelerdir.

 

5.1. TASARIM PROJELERİNE BAKIŞ

 -İşlevsellik Tanımlanmalıdır.

 -Bu işlevselliğin hangi tasarım faaliyetleri ile gerçekleştirileceği belirlenmelidir.

 -Tasarım projesiyle bu işlevselliğe yapılan katkı ortaya net şekilde konulup detaylı olarak anlatılmalıdır.

- Ortaya konan katkı, çıktılar ile somutlaştırılmalıdır.

 

6. TASARIM PERSONELİ KİMDİR?

 

- Tasarım Personeli: Tasarım faaliyetlerinde doğrudan görevli tasarımcı ve teknisyenler

Tasarım Personeli= Tasarımcı + Teknisyen

Tasarımcı:

- Projelerin gerçekleştirilmesi ve yönetilmesi sürecinde yer alan

 

- Üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun

 

- En az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip kişiler

 

Teknisyen:

- Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişiler.

 

 

7. AR-GE MERKEZİ TASARIM MERKEZİ DESTEK ORANLARI

 

 

 

 

%100

                                                         ARGE İNDİRİMİ

TASARIM İNDİRİMİ

100%

%80-95

 

                                        GELİR VERGİSİ İSTİSNASI

GELİR VERGİSİ İSTİSNASI

80-95%

%50

                               SGK İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİĞİ

SGK İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİĞİ

50%

%100

                                    DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

100%

%100

                                 GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI

GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİ

8.1 KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ

KanunkapsamındakiAr-Ge veyaTasarım Merkezlerinde gerçekleştirilen Ar-Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının tamamı (100%) ticari kazancın tespitinde Kurumlar Vergisi Matrahı üzerinden indirim konusu yapılır.

 

PERSONEL ÜCRETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNALAR

 

8.2 AR-GE VE TASARIM MERKEZİNDE ÇALIŞAN

-AR-GE Tasarım, Yazılım ve Destek Personelinin,

-Görevlerle ilgili ücretleri,

-31.12.2023 tarihine kadar

 

8.3 PROJE KAPSAMINDA

-Merkez dışında geçen bakanlar kurulu kapsamında belirlenen süreler dahil olmaz üzere

 

8.4 VERGİ MUAFİYETİ

-Gelir Vergisi %80-90-95

-SGK İşveren Prim Desteği %50

-Damga Vergisi %100

-Gümrük Vergisi %100

 

9. AR-GE REFORM PAKETİ

 

9.1. SİPARİŞE DAYALI AR-GE VE TASARIM PROJELERİ

KOBİLER, İŞLETMELER, AR-GE MERKEZLERİ

%50

TASARIM & AR-GE MERKEZLERİ

%50

                                                       

9.2. DIŞARIDA GEÇİRİLEN SÜRELER DESTEK KAPSAMINDA

AR-GE Tasarım

-Laboratuvar, Analiz, Test ve Deney Çalışmaları,

-Saha Araştırmaları,

-AR-GE / Tasarım Merkezlerinde Yapılan Çalışmalar,

-Prototip Geliştirme Faaliyetleri,

-Bilimsel Etkinlikler

 

 

 

9.3. DIŞARIDA GEÇİRİLEN SÜRELER ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM)

 

-1,5 yıl yüksek lisans,

-2 yıl doktoraA

 

9.4. UYGULAMA ESASLARI

 

-İşletme BSTB’yi Bilgilendirir.

-BSTB, değerlendirir ve olumlu dönüşünü işletmeye bildirir.

 

10. EK PERFORMANS KRİTERLERİ

 

-Uluslararası destekli proje sayısı

-Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı

-Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı

-Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içindeki payı

-Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı

 

 

 

 

11. AR-GE REFORM PAKETİ

 

11.1. AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ

 

-Temel Bilimler*,

-Siparişe göre AR-GE VE TASARIM,

-Tek pencere,

-Dışarıda geçirilen süreler,

-Performansa dayalı ek indirim,

-Yabancı uyruklu personel,

-Öğretim üyesi,

-Teknoloji geliştirme bölgesi

 

*YALNIZCA AR-GE MERKEZLERİ