Tübitak


 

1501 SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI
1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

HEDEFLER


 

KOBİ’lerin,

• Uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,

• Yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması,

• Güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi,

• Ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,

• Proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,

• Üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
amaçlanmaktadır.

Hangi Konulardaki Projeler Desteklenir?


◦  Firmanın teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması

◦  Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi

◦  İhracatı hedef alan ürün veya teknoloji geliştirilmesi

◦  Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi

◦  Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

 


 

1507  KOBİ  AR-GE  BAŞLANGIÇ  DESTEK  PROGRAMI

1501  SANAYİ  AR-GE  DESTEK  PROGRAMI

 

◦ Program kapsamında KOBİ ölçeğindeki işletmelerin en az ikisi ortaklı başvuru olmak kaydıyla ilk beş projesi desteklenir.

◦ Proje süresi 18 aydır.

◦ Proje bütçesi üst sınırı 600.000 TL’dir.

◦ Destek oranı %75’tir.

◦ Proje süresi 36 aydır.

◦ Bütçe üst sınırı bulunmamaktadır.

◦ Bütçesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarın (5 milyon TL) üzerinde olan projelerde Ekonomik Fizibilite Raporunun sunulması zorunludur.

◦ Destek oranı %75’tir.


 

1501  SANAYİ  AR-GE  DESTEK  PROGRAMI

 

◦  Proje süresi 36 aydır.

◦  Bütçe üst sınırı bulunmamaktadır.

◦  Bütçesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarın (5 milyon TL) üzerinde olan projelerde Ekonomik Fizibilite Raporunun sunulması zorunludur.

◦  Destek oranı %75’tir.

Projedeki Ar-Ge çalışmaları ile ilişkili olacak aşağıdaki giderler desteklenir:

◦ Personel giderleri,

◦ Proje personeline ait seyahat giderleri (ekonomi sınıfı ve şehir içi hariç),

◦ Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri (üretim altyapısına yönelik giderler hariçtir),

◦ Malzeme ve sarf giderleri,

◦ Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık ve diğer hizmet alımı giderleri,

◦ Türkiye’deki üniversitelere, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimlerine, özel sektör ArGe kuruluşlarına ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmeti giderleri,

◦ Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan alet, teçhizat, kalıp gibi alımların (bilgisayar ve yazılım hariç) seri üretimde de kullanılacak olması durumunda, ilgili giderler %40 oranı ile destek kapsamına alınır. Bu maliyete yönelik harcamaların desteklemeye esas harcama tutarları, “maliyet x %40” şeklinde belirlenir.

◦ Ancak alınması, yapılması veya yaptırılması zorunlu olan ve proje faaliyetleri için kullanıldıktan sonra, üzerinde önemli bir değişiklik yapılmaksızın faydalı ömrünün büyük bir bölümü rutin üretim faaliyetlerinde kullanılacak olan bileşenlere ait giderler için oransal destek alt sınırı GYK kararıyla %25’e indirilebilir.

Hakkımızda Daha Fazlası İçin

444 30 80