444 30 80

Form Danışmanlık

Teşvik ve Hibeler

ARGE/TASARIM MERKEZLERİ
  • AR-GE MERKEZİ NEDİR?

Kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin
•    Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş,
•    Yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan,
•    En az 15 (otomotiv ve savunma ana imalat sanayi için en az 30) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden,
•    Yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan (TÜBİTAK 1507, 1501, San-Tez vb. Ar-Ge Projeleri geçmişinde yapmış ve hala yapmaya devam eden firma olan) birimi ifade etmektedir.

  • AR-GE MERKEZI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

AR-GE Merkezinde araştırmacı ya da teknisyen olarak çalışacak 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeline sahip olması,

ARAŞTIRMACI:Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili projelerin yönetilmesi sürecinde yer alan en az lisans mezunu personel,

TEKNİSYEN:Meslek liselerinin veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen ve sağlık programlarından mezun personel,

DESTEK PERSONELİ:Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel (TZE Ar-Ge veya tasarım personeli sayısının %10’unu aşmamak üzere)

Başvuru yapan işletmenin; yeterli Ar-Ge veya tasarım yönetimi ile teknolojik varlıkları, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yetene­ği ve kapasitesinin bulunması,

 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı ta­nımlanmış program ve projelerinin bulunması,

Bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetlerin bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve araştırmacı tarafından yürütülmesi,

ARGE ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması,

Ar-Ge merkezinde kartlı geçiş ve kamera sistemleri bulunması ve kayıtlarının tutulması,

Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,


 

Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,

Ar-Ge merkezleri işletme organizasyon şemasında bir birim olarak yer almalı ve fiziki olarak ayrılmış bir mekânı olmalı,

  • AR-GE MERKEZİ AVANTAJLARI

Kurumlar Vergisi İndirimi:

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların %100’ünü Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir.

Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri ile Tasarım Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Harcamalar

İlk Madde ve Malzeme Giderleri

Amortismanlar

Personel Giderleri

Genel Giderler

Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler

Vergi, Resim ve Harçlar

Sigorta Primi Desteği:

Ar-Ge Merkezlerinde, çalışan Ar-Ge personeli ile destek persone­linin, kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesap­lanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı; Maliye Bakanlığı bütçesine konu­lacak ödenekten karşılanır.

 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği:

Kanun kapsamındaki Ar-Ge, destek ve tasarım personelleri için gelir vergisi stopajı teşvik oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Doktoralı olanlar veya Temel Bilimlerden (Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji) birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için %95

Yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için %90

Diğerleri için %80

 

Damga Vergisi İstisnası:

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.

Gümrük Vergisi İstisnası:

Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve  her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler  damga vergisi ve harçtan istisnadır.

Temel Bilimler Desteği:

Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istih­dam eden Ar-Ge merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, kamu perso­neli hariç olmak üzere iki yıl süreyle, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.