444 30 80

Form Danışmanlık

Yatırımlar

ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR (5. BÖLGE YATIRIMLARI)

Öncelikli Yatırımlara Yönelik Teşvik Uygulamasında Sağlanan Destekler

Destek Unsurları

1, 2, 3, 4 ve 5. BÖLGELERDE

5. BÖLGE

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE

6. BÖLGEDE

6. BÖLGE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE

KDV İstisnası

VAR

VAR

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

VAR

VAR

Vergi İndirimiVergi İndirim Oranı

%80

%90

%90

%90

Uygulanacak Vergi Oranı

%4

%2

%2

%2

Yatırıma Katkı Oranı

%40

%50

%50

%55

Sigorta Primi İşveren Hissesi DesteğiUygulama Süresi

7 yıl

10 yıl

10 yıl

12 yıl

Destek Tutarının Azami Miktarı

(Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)

%35

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

YOK

VAR

YOK

Faiz Desteğiİç Kredi

5 Puan

5 Puan

7 Puan

7 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

2 Puan

2 Puan

2 Puan

2 Puan

Azami Destek Tutarı (Bin TL)

700

700

900

900

Sigorta Primi Desteği

YOK

YOK

10 yıl

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

YOK

YOK

10 yıl

10 yıl

Öncelikli Yatırımlara Yönelik Teşvik Uygulamasında İşletme / Yatırım DönemindeUygulanacak Yatırıma Katkı Oranı

Bölgeler

Yatırım Dönemi

İşletme Dönemi

1, 2, 3, 4, 5

% 50

% 50

5. Bölge Organize Sanayi Bölgesinde

% 80

% 20

6. Bölge (OSB ve OSB Dışı)

% 80

% 20

Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.
a) Denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.
b) Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.
c) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).
ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerindeveya termal turizm konusundabölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.
d) Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).
e) Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden savunmaalanındaki yatırımlar.
g) Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç).
f) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul,ortaokulve lise eğitim yatırımları.
g) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAKveKOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veyaparçaların üretimine yönelik yatırımlar.
ğ) Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.
ı) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 inci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.
i) EK-4’te yer alan ‘Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar’ hariç olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP ( ton eşdeğeri petrol ) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az % 20 oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlananve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımıngeri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar.
j) Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar ( doğal gaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç).
k) Asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları.
l) Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.
m) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ( OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US-97 Kodu: 2423,30,32,33 ve 353 )
n) Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları.
o) Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları.
ö) Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar.
p) Lisanslı depoculuk yatırımları.
r) Nükleer enerji santrali yatırımları.
s) Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretin test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları.

Öncelikli Yatırımlara Yönelik Teşvik Uygulamasında 01.01.2016 Tarihinden Sonra Başlanılacak Yatırımlara Sağlanan Destekler

Bölge

Vergi İndirimi

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Yatırıma Katkı Oranı

Vergi indirim Oranı

Uygulanacak Vergi Oranı

1, 2, 3, 4 ve 5

%30

%70

%6

6 yıl

6

%35

%90

%2

7 yıl