444 30 80
Form Danışmanlık

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik

 21.08.2020  2020

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

Madde 1 – (Yürürlülük Tarihi 21.08.2020) 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın  8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

 

Eski

EK-4’ te belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar bu madde kapsamında değerlendirilmez.

Yeni

EK-4’ te belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile altına dayalı entegre madencilik yatırımları bu madde kapsamında değerlendirilmez.

MADDE 2 -(Yürürlülük Tarihi 21.08.2020) Aynı kararın 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

17 nci maddenin birinci fıkrasının (u) bendine istinaden düzenlenen et yönlü entegre büyükbaş hayvancılık yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında, yatırımcının yurtdışında bulunan besi çiftliklerinden temin edilmek kaydıyla yıllık yurtiçinde fiili olarak yetiştirilen büyükbaş hayvan sayısının (asgari 10.000) azami yüzde ellisi oranında besi hayvanının, yurtiçindeki işletmenin işletmeye geçiş tarihinden itibaren on yıl süreyle gümrük vergisi muafiyeti sağlanarak yılda bir kez olmak üzere ithaline izin verilebilir (Bu oran, yurtdışında besi çiftliği bulunmayan aynı mahiyetteki yatırımlara yönelik teşvik belgeleri kapsamında azami yüzde yirmibeş olarak uygulanır).

MADDE 2 –(Yürürlülük Tarihi 21.08.2020)  Aynı Tebliğin 7 nci maddesinde yer alan “Enerji desteği,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edildiği veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE  3 - (Yürürlülük Tarihi 21.08.2020)  Aynı kararın 11 inci maddesinin ;

a-) Birinci fıkrasının e bendinde yer alan ifade aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Faiz veya kâr payı desteği tutarı, üçüncü fıkrada belirtilen faiz veya kâr payı desteği tutarından düşük olmamak ve sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini geçmemek kaydıyla 17 nci maddenin birinci fıkrasının (t) ve (u) bendi  kapsamındaki yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yedi puanı, döviz ve dövize endeksli kredilerde üç puanı

Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde 17 nci maddenin birinci fıkrasının (u) bendi kapsamına giren yatırımlarda azami ilk on yı, diğer yatırımlarda azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.

b- )  Dördüncü fıkrasında yer alan “birmilyon türk lirasını” ibaresi “birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını “ şeklinde değiştirilmiştir.

Faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında birmilyon Türk Lirasını bir milyon sekiz yüzbin, Türk lirasını Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını geçemez.

c-) Yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Eski

Kullanılmış makine ve teçhizat için ve kamu iktisadi teşebbüsleri dahil kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yapacağı yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği uygulanmaz.

 

Yeni

17 inci maddenin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamına giren yatırım konularındaki kullanılmış komple tesis hariç olmak üzere kullanılmış makine ve teçhizat ile belediyelerin yapacağı yatırımlar için faiz veya  kar payı desteği uygulanmaz.

 

MADDE 4 - (Yürürlülük Tarihi 21.08.2020)  Aynı Karar’ın 12 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(10) Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde , vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla  ,  dördüncü ve beşinci fıkrada belirtilen oranlar 15 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanır.

MADDE 5 -  (Yürürlülük Tarihi 21.08.2020) Aynı Kararın  17 inci maddesinin birinci fıkrasının  (b) , (d) ve (u) bentleri yürürlükten kaldırılmış , (a) ,(c) , (j) ve  (ü) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş , (ğ) bendinde yer alan “asgari 20 milyon TL tutarındaki” ibaresi yürürlükten kaldırılmış  ve söz konusu fıkraya aşağıdaki (z) bendi eklenmiştir. 

b) Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.
d) Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç)
u) Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları.

a) Demir yolu, Denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.

c) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ( OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları 

j) Ek4 ‘te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde on beş oranında enerji tasarrufu sağlayanşekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar.

ü ) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar

z ) Asgari yatırım tutarı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları

MADDE  6 - (18. Maddenin a bendi Yürürlülük Tarihi  01.01.2021 )

 Aynı kararın 18 inci maddesinin birinci fıkrasının ( a) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş , üçüncü fıkrasında yer alan “Bu fıkra kapsamında” ibaresi “Bu kapsamda” olarak değiştirilerek aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş , dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve mezkur maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu kapsamda desteklenen yatırımlar için beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz” 

a) Yatırımın organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilmesi veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) gerçekleştirilmesi. Ancak , İstanbul ilinde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde , komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere , bu fıkrada belirtilen konularda gerçekleştirilecek asgari 5 Milyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır.

(3) OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden EK-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 nci bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Bu fıkra kapsamında Bu kapsamda düzenlenecekteşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı 1 inci ve 2 nci bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde 500 bin TL’dir. Ancak , İstanbul ilinde organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde , komple yeni yatırımlar hariç olmak üzere , bu fıkrada belirtilen konularda gerçekleştirilecek asgari 5 Milyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel destekler uygulanır .

(4) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, 6 ncı bölge şartlarında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar ve sürelerde yararlanır. İkinci fıkra hükümleri, bu fıkra kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda uygulanmaz.

(5) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında , EK 7’de yer alan 1 inci , 2nci , 3 ncü ve 4 üncü bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan desteklerden , söz konusu ilçelerin organize sanayi  bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır. Ek 7’de yer alan  5 inci bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6 ıncı bölgeye sağlanan bölgesel destekler , söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara ise ikinci fıkra hükümleri de uygulanmak üzere 6 ıncı bölge destekleri uygulanır. Bu fıkra hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlar sigorta prim desteği ve gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanamazlar.

MADDE 7 - (Yürürlülük Tarihi 21.08.2020)  Aynı Karar’ın  24 üncü maddesinin  beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(5) Bakanlıkça, yatırımların tamamlama vizesi işlemleri için Kalkınma Ajansları, ticaret ve sanayi odaları, Bakanlık İl Müdürlükleri, sanayi odaları veya yatırımın bulunduğu il valiliği görevlendirilebilir.

(7) Kamu kurum ve kuruluşları adına genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı şartı ve yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaz.

 

MADDE 8 –(Yürürlülük Tarihi 21.08.2020)  Aynı Kararın  29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kar payı desteği sağlanmaması kaydıyla bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından faydalanabilir .Bu imkan daha önceki Kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.

Madde 9  (Yürürlülük Tarihi 21.08.2020) – Aynı Kararın geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ’01.01.2017 ile  31.12.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için‘ ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır ve söz konusu fıkranın (a) bendinin başına ‘01.01.2017 ile 31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek’ ibaresi ,(b) bendinin başına ‘01.01.2017 ile 21.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için ‘  ibaresi eklenmiştir.

 

Madde 10 - (Yürürlülük Tarihi 21.08.2020)  – Aynı kararın geçici 9 uncu maddesinde yer alan ’10 numaralı dipnotunun (g) ve (ğ) bentler’ ibaresi ‘9 numaralı dipnotunun (f) ve (g) bentleri ’ şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 11 – (Yürürlülük Tarihi 21.08.2020) Aynı Kararın geçici 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(5) Bu fıkra kapsamındaki yatırımlarda ,mücbir sebep veya fevkalade hal durumları dışında , asgari yüz kişilik istihdamın sağlanamadığı aylarda sigorta primi işveren hissesi , sigorta primi ve gelir vergisi stopajı destekleri uygulanmaz.

MADDE 12 - . (Yürürlülük Tarihi : 01.01.2021) Aynı Kararın EK-1 sayılı ve “YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER” başlıklı tablosu güncellenmiştir

                                                     İLLER TABLOSU

 

1.BÖLGE

2. BÖLGE

3. BÖLGE

4. BÖLGE

5. BÖLGE

6. BÖLGE

ANKARA

AYDIN

ADANA

AFYONKARAHİSAR

BAYBURT

ADIYAMAN

ANTALYA

BALIKESİR

BURDUR

AKSARAY

ÇANKIRI

AĞRI

BURSA

BOLU

DÜZCE

AMASYA

ERZURUM

ARDAHAN

ESKİŞEHİR

BİLECİK

GAZİANTEP

ARTVİN

GİRESUN

BATMAN

İSTANBUL

ÇANAKKALE

KARAMAN

BARTIN

GÜMÜŞHANE

BİNGÖL

İZMİR

DENİZLİ

KIRKKALE

ÇORUM

K.MARAŞ

BİTLİS

KOCAELİ

EDİRNE

KÜTAHYA

ELAZIĞ

KİLİS

DİYARBAKIR

MUĞLA

ISPARTA

MERSİN

ERZİNCAN

NİĞDE

HAKKARİ

TEKİRDAG

KARABÜK

SAMSUN

HATAY

ORDU

IĞDIR

 

KAYSERİ

TRABZON

KASTAMONU

OSMANİYE

KARS

 

KIRKLARELİ

RİZE

KIRŞEHİR

SİNOP

MARDİN

 

KONYA

UŞAK

MALATYA

TOKAT

MUŞ

 

MANİSA

ZONGULDAK

NEVŞEHİR

TUNCELİ

SİİRT

 

SAKARYA

 

SİVAS

YOZGAT

ŞANLIURFA

 

YALOVA

 

 

 

ŞIRNAK

 

 

 

 

 

VAN

 

 

 

 

 

Bozcaada

 

 

 

 

 

Gökçeada

 

 

 

 

 

MADDE 13 -(Yürürlülük Tarihi 21.08.2020)   Aynı Kararın EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunda 1 sektör koduna karşılık gelen satırda yer alan “dipnot 5 te” ibaresi “dipnot 4’te” şeklinde ve 4 sektör koduna karşılık gelen satır güncellenmiştir.

 

MADDE 14- (01.01.2021)Aynı Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunda değişiklikler olmuştur.

 

MADDE 15 -(Yürürlülük Tarihi 21.08.2020)   Aynı Kararın  EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRMLAR VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin ;

a)     I/A bölümünün (1) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıda yer alan (8) numaralı sıra eklenmiştir. 
 

1- Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi ve 4 üncü , 5 inci ve 6 ncı bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi hariç) mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç)

8 – “Tütün ürünleri imalatı”

b-) I/B bölümünün (3) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıda yer alan (9) ve (10) numaralı sıralar eklenmiştir.

“3 – 15 Milyon TL altındaki modernizasyon yatırım cinsi dışında kalan kısa elyaf işçiliği (İstanbul ilinde gerçekleştirilecek olan kenevir , keten , jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları hariç ) yatırımları ,

“9 – Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında ; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar , 240 KW altı kapasitedeki ( çatı dahil) yatırımlar

10- Doğal asfalt , bitüm , petrol bitümü ,mineral katran veya zift esaslı , bitümlü karışımlar üretimine yönelik yatırımlar “ 

c- ) II/C bölümünün (1) ve (6) numaralı sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1- Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo , elleçleme – paketleme ve otomosyan hizmetlerini birlikte içeren ,asgari toplam kapalı alanı 5.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Karayolu taşımacılığı yatırımları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi gerekir . Söz konusu teşvik belgeleri kapsamında yük taşımacılığına yönelik araçlar dahil edilemez.”

(6) “Spor tesisi yatırımlarında asgari 15 Milyon TL şartı aranır.”

MADDE 16-(Yürürlülük Tarihi 21.08.2020)    Aynı Kararın EK-6 sayılı ve “ 4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİ YATIRIMI KONULARI” başlıklı tablosu değiştirilmiştir.

 

MADDE 17 -  Aynı Karara EK- 7 tablosu ( alt bölge desteğinden yararlanabilecek ilçeler )  eklenmiştir.(Yürürlülük Tarihi : 01.01.2021)

 

MADDE  18 -(Yürürlülük Tarihi 21.08.2020)    Bu Kararın ;

a)      6 ıncı maddesi kapsamında Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna eklenen cümle ile aynı maddeye eklenen beşinci fıkra 1/1/2021 tarihinde ,

b)     9 uncu maddesi 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde ,

c)      12 inci ve 17 nci maddeleri 1/1/2021 tarihinde

ç) 14 üncü maddesi kapsamında değiştirilen Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın  EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablonun kendisi 1/1/2021 tarihinde ,aynı tabloya ait “Dipnotlar” ise yayımı tarihinde ,

d)     Diğer maddeleri yayımı tarihinde

Yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütür.