444 30 80
Form Danışmanlık

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

ŞUBAT 2019

FORM DANIŞMANLIK SİRKÜLER 2019/1

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

KONU: Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapılmıştır.

28 Şubat 2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete ’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 798)” yayımlandı. Yapılan değişiklikler kısaca özetlenmiştir.

 

1- KULLANILMIŞ KOMPLE TESİSİN İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ 

Kararın 2 nci maddesiyle, 2012/3305 Sayılı Karar’ın “Gümrük vergisi muafiyeti” başlıklı fıkraya  9 uncu maddesine 9. Bent  eklenmiştir;

(9) Bakanlıkça görevlendirilecek en az iki en fazla üç personelin kullanılmış komple tesisin bulunduğu ülkede yapacakları ekspertizlerde ulaşım giderleri yatırımcı tarafından karşılanır.

 

 

2- ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

 Kararın 3 üncü maddesiyle, aynı Kararın “Öncelikli yatırım konuları” 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (t) ve (v) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değişikliğe göre;

-Sera yatırımlarında İstanbul ili teşvikten yararlanıl anabilecektir.

-Yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları için asgari yatırım şartları getirilmiştir.

Eski Metin;

Yeni Metin:

t) İstanbul ili hariç olmak üzere asgari 6 milyon TL tutarındaki 50 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi İhtiva eden) sera yatırımları.

“(t) Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları

v) Sağlık turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli bakım köyleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları.

“(v) Asgari 5 milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları

3- BÖLGESEL DESTELERDEN FAYDALANİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARINDA DEĞİŞİKLİK;

Kararın 4 üncü maddesiyle, aynı Kararın EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunda 50 sektör kodlu Seracılık faaliyetlerine ilişkin olarak; 

-Birinci ve ikinci bölgelerde aranan asgari “40” dekar yatırım şartı “20” dekara,

-Üçüncü bölge için aranan “20” dekar yatırım şartı “10” dekara indirilmiştir.

 

 

Sektör Kodu

 

US-97 Kodu

 

Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

 

1. Bölge

 

2. Bölge

 

3. Bölge

 

4. Bölge

 

5. Bölge

 

6. Bölge

 

ESKİ METİN

50

 

Seracılık

40 dekar

40 dekar

20 dekar

10 dekar

10 dekar

5 dekar

 

YENİ METİN

50

 

Seracılık

20 dekar

20 dekar

10 dekar

10 dekar

10 dekar

5 dekar

 

4- DOKUMA YATIRIMLARINA BÖLGESEL DESTEKLERİN SAĞLANMASI

Kararın 5 inci maddesiyle, aynı Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun 8 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eskiden sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabiliyor iken yapılan düzenleme ile (İstanbul ili hariç olmak üzere)  bölgelerde yapılacak yeni dokuma yatırımları bulunduğu bölgenin desteklerinden faydalanabilecektir. İplik konularında (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil hariç) yapılacak yatırımlarda ise sadece modernizasyon cinsindeki yatırımların bölgesel desteklerden faydalanması uygulanmasına devam edilecektir.

Değişikliğe göre;

-İstanbul İli hariç olmak üzere, 1 inci ve 2 nci bölgelerde asgari 2 milyon TL,

-3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgelerde asgari 1 milyon TL,

-6 ncı bölgede asgari 500 bin TL,

tutarındaki dokuma yatırımları bulunduğu bölgenin bölgesel desteklerinden yararlanacaktır.

Söz konusu tutarların altında kalan yatırımlar genel teşvik uygulamalarından yararlanacaktır.

Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere ( Mevcut Yatırım Teşvik Belgeleri dahil edilmiş)  tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanacaktır. 

Değişikliğe göre;

Eski Metin :

Yeni Metin:

8- Altıncı Bölge hariç olmak üzere, iplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır.

“8- Altıncı Bölge Hariç olmak üzere, iplik (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil hariç) konusunda sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır. Ayrıca, İstanbul ili hariç olmak üzere, 1 inci ve 2 inci bölgelerde asgari 2 milyon TL, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgelerde asgari 1 milyon TL ve 6 ıncı bölgede asgari 500 bin TL tutarındaki dokuma yatırımları bulunduğu bölgenin bölgesel desteklerinden yararlanır. Söz konusu tutarların altında kalan yatırımlar genel teşvik uygulamalarından yararlanır. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.

 

 

5- TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI

Kararın 6 ncı maddesiyle, aynı Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin I/B (I - TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR / B.İMALAT, ENERJİ VE MADENCİLİK YATIRIMLARI) bölümünün (3) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Değişikliğe göre;

Eski Metin :

Yeni  Metin:

3- İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 Milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 Milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.

3- İplik (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil üretimine yönelik yatırımlar hariç) konusunda modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.

 

6- İMALAT SANAYİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN İLAVE TEŞVİKLERİN UYGULAMA SÜRESİNİN UZATILMASI 

 18 Ocak 2019 tarihli R.G’de yayımlanan 7161 Sayılı Kanun ile yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan imalat sanayii yatırımlarına sağlanan ilave teşviklerin ve imalat sanayii yatırımlarına ilişkin bina-inşaat harcamalarına sağlanan KDV iadesi teşvikinin uygulama süresi uzatılmıştı.

Kararın 7 nci maddesiyle, aynı Kararın geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2018” ibaresi “31/12/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Değişikliğe göre;

-Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden İmalat Sektörlerinde (US-97 Kodu: 15-37 arası) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzereteşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanabilecektir.

 

Bu Kararın 7 nci maddesi 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 798)